Haluamme toimia oikein ja vastuullisesti, jotta pystymme säilyttämään kaikkien sidosryhmiemme luottamuksen. Ohjeiden 11 periaatetta ohjaavat organisaatiotamme vastuulliseen toimintaan kaikessa päivittäisessä tekemisessämme.

Stén-konsernin eettiset toimintaohjeet

Nämä konsernin eettiset toimintaohjeet ovat kaiken toimintamme perusta yhtiöissämme. Ohjeiden yksitoista periaatetta kattavat keskeiset velvollisuutemme ja sitoutumisemme organisaationa ja työntekijöinä vastuulliseen toimintaan kaikessa päivittäisessä työssämme.

Korkean liiketoimintaetiikan ylläpitäminen ja kestävän kehityksen edistäminen ovat meillä Stén-konsernissa toimintamme lähtökohtia. Haluamme toimia oikein ja vastuullisesti, niin että pystymme säilyttämään kaikkien sidosryhmiemme luottamuksen meihin.

Jokainen konsernin henkilö kaikissa toimintamaissamme on velvollinen noudattamaan näitä toimintaohjeita ja niiden periaatteita meillä työskennellessään. Näiden ohjeiden mukaisesti jokainen on myös velvollinen ilmoittamaan välittömästi kaikki epäilyt tai huomatut epäjohdonmukaisuudet ja toimintaperiaatteiden loukkaukset.

Eettiset toimintaohjeemme kuvastavat arvojamme työ, rehellisyys ja ihminen, jotka ovat olleet ohjaamassa toimintaamme jo vuosikymmenten ajan. Vastuullisuus on kiinteä osa niin arvojamme kuin liiketoimintaamme – haluamme toimia vastuullisesti ja vastuullisuutta edistäen.

Jos sinulla on kysyttävää näihin toimintaohjeisiin tai niiden tulkintaan liittyen, ota rohkeasti yhteyttä omaan esihenkilöön tai ylimpään johtoomme. Minulla ja muilla johtoryhmäläisillämme on ovi aina avoinna keskusteluun.

Jokaisella meistä on iso velvollisuus ja vastuu näiden toimintaohjeiden noudattamisessa. Haluamme toimia oikein – joka tilanteessa.

1. Me noudatamme hyvää hallintotapaa

Me noudatamme jatkuvasti kaikkia soveltuvia lakeja kaikessa toiminnassamme. Seuraamme kansainvälisiä suosituksia, kuten YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittämiä työelämän perusperiaatteita ja perusoikeuksia, Yleismaailmallista Ihmisoikeusjulistusta, YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita sekä OECD:n ohjeita monikansallisille yhtiöille. Me myös edellytämme, että kumppanimme noudattavat lakia. Me emme hyväksy lain rikkomista tai osallisuutta lain rikkomisessa. Tähtäämme pitkäaikaisiin, luotettaviin ja avoimiin liikesuhteisiin kumppaneidemme kanssa.

2. Me kunnioitamme ihmisoikeuksia

Me olemme sitoutuneita kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme ja toteuttamaan niitä käytännössä. Emme hyväksy ihmisoikeusloukkauksia missään muodossa. Me vaadimme, että kumppanimme kunnioittavat kaikkia kansainvälisiä tunnustettuja ihmisoikeuksia, emmekä hyväksy ihmisoikeusloukkauksia missään muodossa toimitusketjussamme. Me emme suvaitse syrjintää, väkivaltaa, häirintää tai kiusaamista. Emme hyväksy syrjintää sukupuolen, iän, uskonnon, rodun, sosiaalisen taustan, vamman, etnisen tai kansallisen alkuperän, ammattiliiton jäsenyyden, poliittisen suuntautumisen tai mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen, sairauden tai minkään muun syrjintään johtavan tekijän perusteella. Me kohtelemme työntekijöitämme kunnioituksella ja yhdenvertaisesti rekrytoinnissa, palkkauksessa, urakehityksessä ja muissa henkilöstöasioissa. Työntekijöitämme arvioidaan pätevyyden perusteella. Me kohtelemme ja palvelemme kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme ilman syrjintää.

3. Me kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti ja kunnioitamme työoikeuksia

Me kohtelemme työntekijöitämme ja kollegoitamme yhdenvertaisesti ja noudatamme kaikkea soveltuvaa työnlainsäädäntöä. Noudatamme Kansainvälisen työjärjestön julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä keskeisiä ILO-sopimuksia. Me emme hyväksy lapsityövoimaa, sidottua, ei-vapaaehtoista tai ihmiskauppaan liittyvää työvoimaa tai pakkotyövoimaa missään muodossa. Nuoret työntekijät eivät saa altistua heidän terveyttään ja kehitystään haittaavalle työlle. Me emme myöskään hyväksy kumppaneiltamme mitään toimintaa, joka on vastoin kansallista lakia tai kansainvälisiä suosituksia. Me noudatamme aina kansallista työlainsäädäntöä ja soveltuvia työehtosopimuksia. Me kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta järjestyä, oikeutta muodostaa ammattiyhdistyksiä ja neuvotella kollektiivisesti. Kunnioitamme vastuullisen rekrytoinnin kansainvälisiä periaatteita mukaan lukien ”Työnantaja maksaa” -periaatetta, jonka mukaan työnantajan tulee maksaa palkkaukseen liittyvät kustannukset. Pyrimme tarjoamaan joustavat työolot ja olemme sitoutuneita rakentamaan inklusiivista työympäristöä, missä työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja heille tarjotaan yhtäläisiä mahdollisuuksia. Varmistamme, että päätökset työntekijän palkkauksesta ja rekrytoinnista perustuvat ansioihin kuten taidot, vastuu, kokemus ja koulutus.

4. Työterveys ja -turvallisuus

Me noudatamme kansallista työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä. Me panostamme työturvallisuuteen kaikissa toimipisteissämme ja varmistamme, että työntekijöillämme ja kollegoillamme on hyvä ja toimiva työympäristö sekä mahdollisuus saada räätälöityjä työsuojavälineitä, jos tarpeellista. Arvioimme ja tunnistamme mahdollisia ja todellisia uhkia työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyen. Pidämme kirjaa kaikista terveyteen tai turvallisuuteen liittyvistä vaaratilanteista, jos niitä esiintyy liiketiloissamme. Me pyrimme aktiivisesti ehkäisemään ja vähentämään onnettomuuksia ja työperäisiä loukkaantumisia. Pyrimme lisäämään henkilöstömme tietoisuutta työterveyteen – ja turvallisuuteen liittyen säännöllisillä koulutuksilla sekä aktiivisella viestinnällä. Kumppaneidemme tulee noudattaa kaikkia paikallisia työnlainsäädäntöjä ja kansainvälisiä suosituksia työturvallisuuteen liittyen.

5. Me emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota

Konsernillamme on nollatoleranssi kaikkeen lahjontaan, kiristykseen, kavallukseen ja korruptioon. Me noudatamme kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä standardeja lahjontaan ja korruptioon liittyen. Emme lupaa maksaa tai maksa lahjuksia tai minkäänlaisia laittomia maksuja viranomaisille tai kenellekään muulle. Me emme myöskään neuvo tai kannusta ketään toimimaan näin. Me emme hyväksy rahanpesua missään muodossa ja noudatamme kaikkea lainsäädäntöä liittyen rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen tai muihin laittomiin rahansiirtoihin. Kommunikoimme työntekijöillemme epäeettisen käyttäytymisen vastaisista ohjeista ja toimenpiteistä sekä edistämme niiden noudattamista koulutusten ja viestinnän avulla. Kerromme avoimesti toiminnastamme, rakenteestamme ja suorituksistamme sovellettavien säännösten ja alan vertailukäytäntöjen mukaisesti.

6. Me kilpailemme reilulla tavalla

Meidän toimintamme edistää reilua ja avointa kilpailua. Me emme ota osaa toimintaan, joka voi vaikuttaa negatiivisesti tai rajoittaa reilua kilpailua. Me noudatamme kaikkea soveltuvaa kilpailulainsäädäntöä. Tavoittelemme oikeudenmukaista ja rehellistä kilpailua, emmekä keskustele, neuvottele tai sovi kilpailijoiden kanssa hinnoista, markkinaosuuksista, asiakkaista tai vastaavista vapaata kilpailua rajoittavista tekijöistä. Kaikki työntekijämme ovat velvollisia ilmoittamaan ilman viivästyksiä kaikista asioista, jotka voidaan tulkita eturistiriidaksi.

7. Me toimimme vastuullisesti liittyen lahjoihin ja vieraanvaraisuuteen

Voimme ottaa vastaan ainoastaan arvoltaan pienen ja satunnaisen henkilökohtaisen lahjan. Myös liiketoimintaan liittyvä vieraanvaraisuus on oltava satunnaista, pientä ja tavanomaista. Lahjojen tai vieraanvaraisuuden antaminen tai saaminen ei voi antaa oletusta vastavuoroisuudesta tai luoda riippuvuussuhdetta osapuolien välillä. Me noudatamme kaikkia soveltuvia lakeja ja standardeja lahjojen ja vieraanvaraisuuden vastaanottamisesta. Konsernimme johtoryhmä päättää kaikista merkittävistä lahjoituksista hyväntekeväisyysjärjestöille ja muille järjestöille. Me emme tee lahjoituksia käteisellä.

8. Me kunnioitamme luottamuksellisuutta

Me noudatamme tiukimpia sääntöjä ja parhaita toimintamalleja työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme salassapitovelvollisuuden osalta. Käsittelemme kaikkia liikesalaisuuksia ja muuta luottamuksellista tietoa ehdottomalla luottamuksellisuudella ja yksityisyydellä. Asiakastietoja ja henkilötietoja käsitellään tiukan luottamuksellisesti ja keräämme vain käyttötarkoitukseen tarvittavat tiedot. Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta ja muita soveltuvia lakeja liittyen luottamukselliseen tietoon. Kaikki työntekijämme, jotka käsittelevät luottamuksellista tietoa ja henkilötietoja huolehtivat, että tietoja ei anneta tai tiedot eivät päädy kolmansille osapuolille.

9. Me toimimme vastuullisesti ja avoimesti viestinnässä ja markkinoinnissa

Me viestimme sidosryhmillemme avoimesti, läpinäkyvästi ja reilusti. Seuraamme kaikkia markkinointistandardeja ja noudatamme kuluttajansuojalakia ja muita soveltuvia hyviä toimintatapoja markkinoinnissa. Markkinointimme on aina totuudenmukaista ja vältämme harhaanjohtavia lausuntoja.

10. Huolehdimme ympäristöstä

Me noudatamme kansallista ympäristölainsäädäntöä. Pidämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymyksiä sekä niiden vastuullista hoitamista ja ehkäisyä tärkeänä ja erottamattomana osana liiketoimintaamme. Pyrimme jatkuvasti tunnistamaan ja parantamaan toimintamme ympäristövaikutuksia. Kaikilla meillä on mahdollisuus toimia kestävällä tavalla ja ympäristöystävällisesti sekä hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Me edistämme kestävää tuotantoa ja kulutusta. Kaikkia työntekijöitämme kannustetaan toimimaan energiatehokkaasti, lajittelemaan ja käyttämään materiaaleja asiaankuuluvasti sekä tekemään päivittäin ympäristöystävällisiä päätöksiä. Pyrimme vähentämään toiminnastamme aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Parannamme toimintaamme ja osaamistamme jatkuvasti siten, että pystymme kehittämään ja valmistamaan laadukkaita ja ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita. Raaka-ainevalinnoillamme varmistamme, että tuotteemme ja prosessimme ovat käyttäjän ja ympäristön kannalta turvallisia. Me kannustamme ja neuvomme asiakkaittamme käyttämään tuotteitamme ympäristöystävällisellä tavalla.

11. Me vastaamme välittömästi eettisten toimintaperiaatteiden loukkauksiin

Kaikki Stén-konsernin työntekijät ovat velvollisia toimimaan eettisten toimintaperiaatteiden mukaan sekä ilmoittamaan välittömästi kaikki epäilyt tai huomatut epäjohdonmukaisuudet ja toimintaperiaatteiden loukkaukset. Konserni tutkii ja ratkaisee ilmoitukset ja epäilyt eettisten toimintaperiaatteiden loukkauksista välittömästi. Rohkaisemme työntekijöitämme ottamaan yhteyden epäilyksistään tai huomioistaan ilman pelkoa seuraamuksista tai kostotoimenpiteistä ensisijaisesti johonkin esihenkilöön, ylimpään johtoon tai HR-osastoon.

Jaakko Stén
toimitusjohtaja
Stén & Co Oy Ab
Sten Teräs

Mikko Stén
toimitusjohtaja
Kimet Oy